TPI Control Oy
Eettiset toimintaohjeet

Tämä on TPI Control Oy:n hallituksen hyväksymä eettinen ohjeistus ja se koskee kaikkia TPI Control Oy:n työntekijöitä organisaatiotasosta tai työsuhteen laadusta riippumatta. Ohjeistus kertoo, miten toimimme eettisesti, vastuullisesti ja arvojemme mukaisesti sekä sisäisesti että kaikkien sidosryhmiemme kanssa.

Toimintaamme ohjaavat yhteiset arvomme sekä tässä kuvatut eettiset liiketoimintaperiaatteet

TPI Control Oy:n arvot ovat

TPI Controlille vastuulliset ja eettiset toimintatavat ovat toimintamme perusedellytys. Yrityksemme arvot ja maine on rakennettu luottamuksen, jatkuvuuden sekä yhteisöllisyyden varaan. Haluamme, että pystymme jatkossakin olemaan ylpeitä työpaikastamme, asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme luottavat meihin ja meillä on edelleen mahdollisuus kasvaa ja menestyä.

TPI Control Oy on sitoutunut toimimaan kestävällä ja vastuullisella tavalla. Pyrimme varmistamaan, että kaikki asiakkaamme ja muut sidosryhmämme luottavat meidän toimivan vastuullisesti sekä edellytämme vastuullista toimintaa myös liikekumppaneiltamme. Edellytämme, että koko henkilöstö noudattaa eettisiä toimintaperiaatteita.

Läpinäkyvyys ja avoimuus

Vastuullisuus on olennainen osa TPI Controlin tekemistä ja viestintää. Sekä sisäinen että sidosryhmien tai viranomaisten kanssa tapahtuva viestintä on avointa, läpinäkyvää, ymmärrettävää ja tosiasioihin perustuvaa.

Jokaisen TPI Controlin työntekijän velvollisuutena on toimia omassa työssään vastuullisesti asiakkaita, työtovereita ja muita sidosryhmiä kohtaan.

Tasa-arvo, yhdenvertaisuus sekä työympäristön turvallisuus

TPI Control kunnioittaa ja tukee ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassaan. Kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia ja yhdenvertaisia. Emme hyväksy minkään henkilökohtaisen ominaisuuden perusteella tapahtuvaa syrjintää. Toimimme toisiamme kohtaan oikeudenmukaisesti, arvostavasti ja kunnioittavasti. Näitä periaatteita sovellamme myös yhteistyökumppaneidemme työntekijöihin sekä edustajiin.

Tarjoamme kaikille sekä henkisesti että fyysisesti turvallisen ja terveellisen työympäristön, jossa toimitaan sovellettavien lakien ja säännösten mukaisesti. Olemme sitoutuneet myös jatkuvaan työterveyden ja -turvallisuuden parantamiseen.

Henkilöstöstä huolehtiminen

TPI Controlissa koko henkilöstön työkyky, osaaminen, työolosuhteet ja työilmapiiri ovat tekijöitä, joista syntyy hyvä työpaikka. Avoin keskustelu ja kuunteleminen rakentavat kehittämisen ja kehittymisen kulttuuria. Kannustamme ja tuemme uuden oppimista.

TPI Controlilla on työnantajana vastuu luoda työolosuhteet, työtilat ja välineet, jotka edistävät henkilöstön onnistumista työssään. Henkilöstön hyvinvointia vahvistamme työterveyspalvelulla ja monia harrastuksia tukemalla. Työtyytyväisyyttä mittaamme säännöllisesti.

Lakien ja säädösten noudattaminen

TPI Control Oy on sitoutunut noudattamaan kaikessa toiminnassaan voimassa olevia lakeja ja määräyksiä ja seuraamaan lainsäädännössä tapahtuvia muutoksia. Kaikkien työntekijöiden on noudatettava yrityksemme toimintaan ja työntekijän työtehtäviin sovellettavia lakeja ja määräyksiä.

Luottamuksellinen tieto, tietoturva ja tietosuoja

Huolehdimme tietosuojasta, tietoturvasta ja tietojen luottamuksellisuudesta. Käsittelemme kaikkia hallussamme olevia henkilötietoja luottamuksellisesti sekä tietosuojaa koskevien lakien ja määräysten mukaisesti. Kunnioitamme asiakkaidemme ja yhteistyökumppaniemme liikesalaisuuksia. Käsittelemme luottamuksellisia tietoja lainsäädännön, sopimusten ja luottamukseen perustuvan toimintatapamme edellyttämällä tavalla.

Oikeudenmukainen kilpailu ja lakien noudattaminen

Kunnioitamme ja noudatamme vapaan kilpailun periaatteita ja kilpailua koskevaa lainsäädäntöä.
Sitoudumme kilpailemaan kustannustehokkuudella, laadulla ja palvelulla, ja tavoittelemme kilpailuetua ainoastaan laillisin keinoin.

Yrityksen omaisuus ja resurssit

Kaikki henkilöstöön kuuluvat ovat velvollisia suojaamaan asianmukaisesti TPI Controlin omaisuutta, mukaan luettuna aineellinen omaisuus, rahoitusomaisuus, aineeton omaisuus ja kaikki luottamukselliset tiedot.

Vastuu, valta ja velvollisuudet

Jokaisen TPI Control Oy:n työntekijän velvollisuutena on toimia omassa työssään vastuullisesti suhteessa asiakkaisiin, työkavereihin ja muihin sidosryhmiimme. Lisäksi jokainen muistaa olevansa vastuussa omasta asenteestaan, osaamisestaan, terveydestään ja turvallisuudestaan, työyhteisön ilmapiiristä ja oma-aloitteisuudestaan asioiden edistämisessä.

Läpinäkyvyys ja avoimuus

TPI Control Oy:n sisäinen viestintä sekä viestintä sidosryhmien ja viranomaisten kanssa on avointa, läpinäkyvää ja perustuu tosiasioihin. Joissakin tilanteissa esimerkiksi kilpailuun liittyvät näkökohdat tai luottamuksellisen tiedon suojaaminen voivat kuitenkin rajoittaa avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

Eturistiriidat

Pyrimme välttämään tilanteita, joissa voisi syntyä tai näyttäisi syntyvän ristiriitaa omien henkilökohtaisten etujemme tai toimiemme ja työnantajan etujen kesken.

Ympäristövastuu

Tavoitteenamme on pyrkiä vähentämään ympäristön kuormitusta sekä vaalimaan kestävän kehityksen periaatteita kaikessa toiminnassamme. Toimimme noudattaen ympäristölakeja ja -säädöksiä ja odotamme toimittajiemme ja yhteistyökumppaneidemme toimivan samalla tavalla.

Opastamme yhteistyökumppaneitamme kemikaalien ympäristöystävällisessä käytössä (ympäristötietoisuuden lisääminen).
Kemikaaleja ja vaarallisia aineita käsitellään, säilytetään, kierrätetään ja hävitetään ympäristön kannalta turvallisesti.

Kemikaalilainsäädännön tunteminen ja siinä ajan tasalla pysyminen on toiminnassamme keskeisellä sijalla.

Energiatehokkuus, ekologisuus ja elinkaariajattelu ovat koko liiketoimintaamme perusta

Asiakkaat, tuotteet ja palvelut

TPI Control Oy:n tavoitteita ovat molemminpuolinen tyytyväisyys ja hyvässä uskossa toimiminen kaikissa sopimuksissa. Kohtelemme asiakkaitamme tasapuolisesti ja kilpailuoikeudellisia säädöksiä noudattaen. Hinnoittelumme ja kauppatapamme ovat läpinäkyviä ja oikeudenmukaisia.

Pyrimme luomaan pitkäkestoisia asiakassuhteita ja kumppanuuksia. Toimimme asiakkuuksissa ja kumppanuuksissa, jotka tunnemme ja, jotka jakavat kanssamme saman arvopohjan. Emme ryhdy kaupankäyntiin tuntemattomien asiakkaiden tai kumppaneiden kanssa.

Olemme sitoutuneet tuotteidemme ja palvelujemme jatkuvaan parantamiseen yhteistyössä sidosryhmiemme kanssa. Odotamme korkeaa laatua myös yrityksen sisäisissä töissä sekä vuorovaikutuksessa kollegoidemme kanssa.

Taloudellisuus

Taloudellinen toimintamme tähtää jatkuvuuteen ja arvon tuottamiseen asiakkaille, henkilöstölle ja omistajille. Pyrimme hallittuun kasvuun, jatkuvaan kehitykseen ja tehokkaaseen resurssien käyttöön eettisesti vastuullisin keinoin ja yrityksemme arvojen mukaisesti.

Korruption ja lahjonnan torjuminen

Kohtelemme liikekumppaneitamme ja sidosryhmiämme ammattimaisesti, reilusti ja tasapuolisesti. Emme tarjoa emmekä vastaanota palveluksia, lahjoja tai etuja, joiden voitaisiin kohtuudella olettaa vaikuttavan päätöksentekoon yrityksessämme tai jotka ylittävät normaalien edustuskulujen rajat. Yhteistyökumppaneiltamme edellytämme sitoutumista vastaaviin vastuullisiin toimintatapoihin.

Lahjoitukset ja sponsorointi

TPI Control Oy voi tukea organisaatioita lahjoituksilla ja sponsoroinnilla, mikäli yrityksen johdon näkemyksen mukaan ne ovat yrityksen intressien ja arvojen mukaisia ja tukevat yrityksen toimintamalleja sekä yrityksen omistajien kanssa etukäteen sovittuja periaatteita.

Lahjoitukset ja sponsorointi eivät koskaan saa johtaa TPI Control Oy:n kannalta perusteettomiin etuihin. Tällä tarkoitetaan etuja, joita ei voi hankkia rehellisesti ja laillisesti tai joita voidaan pitää lahjuksina. TPI Control ei osallistu politiikkaan eikä tue poliittisia puolueita tai ryhmiä taloudellisesti tai muilla tavoin.

Ihmisoikeudet

Kunnioitamme ja suojelemme kaikessa toiminnassamme ihmisoikeuksia. Emme hyväksy lapsityövoiman tai pakkotyön käyttöä missään muodossa, emmekä tee yhteistyötä sellaisten palvelu- ja tavarantoimittajien kanssa, joiden epäillään tai tiedetään käyttävän lapsi- tai pakkotyövoimaa omassa toimitusketjussaan.

Työntekijät – Henkilöstö

Kohtelemme kaikkia työntekijöitämme oikeudenmukaisesti, arvostavasti ja kunnioittavasti.

Olemme sitoutuneet huolehtimaan työntekijöiden työturvallisuudesta ja -terveydestä sekä hyvästä työympäristöstä. Noudatamme voimassa olevia työsopimuslakeja ja työlainsäädäntöä.

Henkilöstöä kannustetaan oman osaamisensa kasvattamiseen ja henkilöstölle tarjotaan työtehtäviin liittyviä koulutusmahdollisuuksia.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

TPI Control Oy kantaa vastuunsa kunnioittaa ja tukea ihmisoikeuksia toiminnassaan. Kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia ja yhdenvertaisia. Emme hyväksy minkään laista sukupuolen, kansallisuuden, etnisen taustan, ihonvärin, iän, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen tai minkään henkilökohtaisen ominaisuuden perusteella tapahtuvaa syrjintää. Näitä periaatteita sovelletaan myös yhteistyökumppaneiden työntekijöihin ja edustajiin.

TPI Control Oy on työpaikka, jossa ei sallita häirintää, kiusaamista eikä muuta epäasiallista kohtelua.

Päihteettömyys

Alkoholin ja huumausaineiden nauttiminen työssä ja päihteiden vaikutuksen alaisena työskentely ovat yksiselitteisesti kiellettyjä. Työhön ei saa tulla päihtyneenä, eikä päihteitä tule nauttia yhtiön tai asiakkaiden tiloissa. Mahdollisia ongelmia varten yritykseemme on laadittu päihdeohjelma hoitoonohjauksineen.

Työympäristön turvallisuus

Tarjoamme turvallisen ja terveellisen työympäristön sovellettavien lakien ja säännösten mukaisesti ja olemme sitoutuneet jatkuvaan työterveyden ja -turvallisuuden parantamiseen. Tavoitteemme on aktiivisella ja ennakoivalla toiminnalla estää onnettomuudet ja vähentää terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä riskejä työpaikalla. Henkilökuntamme kantaa vastuun omasta turvallisuudestaan ja muiden työpaikalla olevien turvallisuudesta.
Kartoitamme mahdolliset hätätilanteet ja laadimme niiden varalta tarpeelliset suunnitelmat ja ohjeistukset tavoitteenamme työntekijöille ja tuotannolle aiheutuvien haitallisten vaikutusten minimointi.
Sitoutuminen eettisiin ohjeisiin
TPI Control Oy:n henkilöstö sitoutuu noudattamaan työtehtävissään tätä eettistä ohjeistusta ja mahdollisia muita työtehtävien kannalta merkityksellisiä ohjeita. Odotamme myös liikekumppaniemme toimivan vastuullisesti ja pyrimme varmistamaan, että he noudattavat olennaisin osin tässä ohjeistuksessa määritettyjä toimintatapoja.

Mahdollisissa ohjetta koskevissa epäselvissä tilanteissa työntekijän tulee kääntyä ensisijaisesti esimiehensä puoleen. Mahdollisista tämän ohjeistuksen rikkomuksista tulee välittömästi tiedottaa omalle esimiehelle, henkilöstöhallinnon edustajalle tai toimitusjohtajalle.

TPI Control Oy:n hallitus on hyväksynyt nämä eettiset toimintaohjeet 22.8.2019. Hallitus tarkistaa ja päivittää toimintaohjetta tarvittaessa.