Palvelut kiinteistöjohtajille

TPI Control pitää huolen kiinteistöjesi taloteknisistä järjestelmistä 30 vuoden kokemuksella ja osaamisella. Ydinosaamisalueitamme ovat nestepohjaisten lämmön- ja kylmänsiirtoverkostojen sekä IV-järjestelmien analysointi, kunnostus ja ylläpito. Tuemme palveluillamme sinua, kiinteistösi managereja sekä teknistä huoltoa: yhdessä pienennämme kunnossapitokustannuksia, kohennamme tuottoa ja säilytämme kiinteistöjesi arvon.

Olemme vuosien aikana kunnostaneet ja ylläpitäneet yli 3000 kiinteistöä ja yli 16 000 järjestelmää. Usein prosessimainen lähestyminen on kiinteistöjesi parhaaksi: ensimmäisessä vaiheessa kartoitamme tilanteen, seuraavaksi optimoimme ja kunnostamme. Viimeinen vaihe on saavutettujen hyötyjen ylläpito ja ulosmittaus.

Yhdistelemme saatavilla olevaa varmistettua dataa, kohdekäyntejä sisältäen mittauksia ja havainnointeja sekä laboratorioanalyysejä. Kunnostukset ja optimoinnit toteutetaan omilla resursseilla kustannustehokkaasti, ilman turhia välikäsiä.

Palvelulupauksemme kiinteistöjohtajille


Energiatehokas ja pitkäikäinen järjestelmien elinkaari


Vastuullinen toimija

Energiansäästö ja elinkaaren pidentäminen vähentää merkittävästi CO2-päästöjä.
Patentointu jäteglykolin uusiokäyttömenetelmä.

Ylläpitokustannukset laskevat

Lämmityskustannukset n. 5-15%
Huolto- ja korjauskustannukset n. 10%

Kustannustehokas energiaremonttien vaihtoehto

Kunnostuksilla ja optimoinneilla saavutetaan tuloksia tehokkaasti.

Hyvinvoivat kiinteistöjen käyttäjät ja korkea tyytyväisyys


Vuokrausaste ja -tuotto kasvaa


Palveluprosessimme

Aluksi suunnittelemme yhdessä sinulle tarvittavan palvelukokonaisuuden ja palvelutason ja varmistamme, että tekeminen vastaa tavoitteita. Haluamme tietää kohteisiin liittyvät tarpeet, tahtotilan ja päätöksenteon prosessisi. Kun sinun ja managerisi odotukset yhteistyölle on käyty läpi, voidaan tekemisen sisältö ja ajoitus suunnitella tavoitteita vastaaviksi.

Yhteistyön ensimmäisessä vaiheessa siirrymme suunnittelusta toimeen

TPI Controlin asiantuntijat ja teknikot tarjoavat aivot ja kädet käyttöösi. Analysoimme kiinteistöjesi LVI-järjestelmien ja rakennusautomaation toiminnallisuuden sekä energiatehokkuuden. Teemme kohdekäynnin, jolla varmistamme automaatiodatan oikeellisuuden, teemme mittauksia ja havainnointeja sekä otamme nestenäytteitä. Hyödynnämme myös saatavilla olevaa etäluettavaa dataa piilevien tai satunnaisesti esiintyvien ongelmien havaitsemiseksi.

Tämän vaiheen lopputuloksena raportoimme ja esittelemme kiinteistöjesi LVIA-järjestelmien nykytilanteen, toimivuuden, energiatehokkuuden ja elinkaaren. Raportointi pitää sisällään kiireelliset suositukset ja tehtävälistan sekä LVIA-järjestelmien pitkän tähtäimen suunnitelman (PTS). Laskemme kaikille suosituksille läpinäkyvästi energia- ja CO2-säästön sekä toiminnalliset säästöt (huolto- ja korjauskulujen pieneneminen). Suositusten mukaisten optimointien ja kunnostuksien päätöksentekoprosessia varten takaisinmaksuaika esitellään myös raportoinnin läpikäynnin yhteydessä.

Toisessa vaiheessa toteutamme kiireelliset kunnostukset ja aikataulutamme PTS:n mukaiset työt kiireellisyysluokituksen, budjettisi sekä kiinteistösalkkusi tavoitteiden mukaisesti

Kun kunnostustoimet tehdään TPI Controlin asiantuntijoiden toimesta oikea-aikaisesti varmistettuun dataan perustuen, tiedät kaikki kustannukset etukäteen ilman piileviä kuluja ja yllätyksiä. Pidämme aina sen, mitä lupaamme, vastuullisesti ja läpinäkyvästi. Energia ja ympäristö etusijalla! 

Oikea-aikaisilla toimenpiteillä LVIA-järjestelmien elinkaari pitenee merkittävästi, kiinteistösi arvo nousee eikä sinun tarvitse sijoittaa ennen aikaisiin kalliisiin energiaremontteihin tai kokonaisuudistuksiin.

Kolmannessa vaiheessa siirrymme varmistamaan, että kunnostuksilla ja optimoinneilla saavutetut hyödyt säilyvät

Analysoimme varmistettua dataa, havaitsemme poikkeamat ja muutokset ohjausarvoissa.

Suoritamme säännöllisesti tarvittavat kontrollikäynnit ja seurantamittauksetlämmityksen, jäähdytyksen, ilmanvaihdon ja automaation toiminnan varmistamiseksi. 
Jokaisella kontrollikäynnillä säädämme myös tarvittavat ohjausarvot takaisinoptimaalisiksi, jotta saat kunnostusten hyödyt täysimääräisesti ja nopeasti takaisinmaksettua syntyvillä säästöillä.

Kiinteistösi taloteknisten järjestelmien kunto on tästä eteenpäin tiedossasi jatkuvasti todelliseen dataan perustuen. Järjestelmät ovat helposti PTS:llä ohjattavissa: budjetointi ja toimenpiteet oikea-aikaisesti elinkaarta pidentäen. Energiatehokkuus optimoituna ja hiilijalanjälki minimoituna!

Kokonaisuus tarpeesi mukaan

Näytä palvelukokonaisuuden mahdolliset palvelutuotteet:

Talotekniikan selvitys

 • Kiinteistön perustaminen TOPI-portaaliin
 • Kohteilla suoritettavat mittaukset, havainnot ja nestenäytteiden analyysit
 • Rakennusautomaatio (RAU) -datan oikeellisuuden varmistaminen
 • Ohjausarvojen (asetus- ja tavoitearvojen) tarkastelu
 • Hyötysuhteiden mittaaminen ja energiansäästöpotentiaalin tarkastelut
 • Järjestelmien puhtauden ja kunnon tarkistukset
 • Teknisen huoltohenkilöstön havaintojen läpikäynti
 • Raportointi sisältäen kiireelliset LVIA-suositukset ja toimenpiteet
 • Pitkän tähtäimen LVIA-suunnitelma (PTS)

Talotekninen selvitys voidaan toteuttaa myös suppeampana energiaselvityksenä kohdistuen esimerkiksi nestekiertoisen LTO-laitteiston energiataloudellisuuden tarkasteluun ja säästöpotentiaalin laskentaan.

Kunnostukset ja optimoinnit, nestejärjestelmät

 • Painejärjestelmän tasapainotus ja säätö
 • Nesteverkostojen puhdistukset ja nesteen vaihdot
 • Glykoliverkoston puhdistus regenerointimenelmällä
 • Nesteverkoston puhdistus mikrobikasvustosta
 • Päätelaitteiden puhdistukset (happo, emäs)
 • Nestekierron varmistukset
 • Nesteen säädöt
 • Jätenesteen käsittely
 • Energiavirtaamien optimoinnit
 • LTO-verkoston optimointi
 • Patteriverkoston tasapainotus

Kunnostukset ja optimoinnit, IV-järjestelmät

 • IV-koneiden ilmamäärien tasapainotus
 • Ilmamäärien säädöt
 • IV-koneiden parametrointi
 • IV-koneiden optimointi

Kontrolli ja data-analytiikka

 • Rakennusautomaatio (RAU) -datan tarkastelu ja havainnot + data-analytiikka
 • Järjestelmien ohjauksen toimivuuden tarkastelu ja ohjausarvojen kohdalleen säätö
 • Teknisen huollon tuki ja havaintojen läpikäynti (hälytykset ja toiminnalliset ongelmat)
 • Hyötysuhteiden mittaukset ja tarkastukset
 • Nesteanalyysi ja nesteen kontrollointi
 • Puhtauden ja kunnon tarkastukset
 • Elinkaariarviot ja PTS-päivitys TOPI-portaaliin mittaustuloksineen

Kunnostusten ja optimointien vaikutus ja pysyvyys tarkastetaan kontrollikäynneillä, seurantamittauksilla ja analysoimalla käytettävissä olevaa etäluettavaa dataa. Käynneillä ylläpidetään ja säädetään järjestelmien optimi ohjausarvojen avulla. 

Toisinaan piilevät ongelmat löytyvät vain pidempiaikaisella seurannalla. Myös optimoiduissa LVIA-järjestelmissä syntyy satunnaisia vikatilanteita ja virhekäyttöä. Näihin kannattaa reagoida mahdollisimman nopeasti, sillä esimerkiksi jumiutuneet toimilaitteet voivat aiheuttaa mittavaa lisääntyvää energiankulutusta.

Asennukset ja muut mittaukset sekä selvitykset

 • Nestejärjestelmät
 • Paisunta-astiat, sulku- ja tyhjennysventtiilit, varoventtiilit, panemittarit, ilmakellot, täyttöastiat ym.
 • Muut nesteanalyysit
 • Röntgenkuvaus putkistoille
 • LVIA esiselvitykset ja -työsuunnitelmat
 • LVIA-suunnitelmat ja hankesuunnittelut (alihankinta)
 • IV-järjestelmät
 • Olosuhteiden ja ilmanlaadun mittaukset, paine-erot vaipan yli
 • IV-koneiden kunnostukset, puhallintyöt, LTO-kiekon kunnostukset, kanavatyöt
 • IV-työnjohtotehtävät
 • IV-puhdistukset (alihankinta)
 • Muut
 • Sähkötyöt, rakennusautomaatiotyöt ja kylmäasennukset (alihankinta)

TOPI – asiakasportaali tuo toimintamme läpinäkyväksi ja datan aina saatavillesi

TOPI on kaikkien asiakkaidemme käytössä aina ensimmäisestä vaiheesta lähtien

Data muodostuu kiinteistöjesi lähtötiedoista, taloteknisen selvityksen mittauksista sekä havainnoista, nesteiden laboratorioanalyyseistä sekä asiantuntijoidemme tuottamista raportoinneista. Myös PTS, suositukset hyötylaskelmineen sekä tarjoukset takaisinmaksuaikoineen ovat läpinäkyvästi esillä, kun niitä tarvitset.

Voit tarkastella kaikkia kiinteistöjäsi kokonaisuutena tai tarkastella yksittäisten järjestelmiesi dataa ja kunnostuksia, analysoida mittaustuloksia, havaintoja sekä valokuvia. TOPI:ssa LVIA-järjestelmien kunto on esitetty visuaalisesti helpoilla liikennevaloilla.

Data ja innovaatio - käytössäsi on talotekniikan uusin palvelu- ja teknologiaosaaminen!