Palvelut teollisuuden toimijoille

Tarvitsetko neste-erikoisosaajaa prosessimitoituksessa tai puhdistussuunnittelussa? Kaipaatko tukea ilmaus- ja painejärjestelmän mallinnuksessa tai lämmönsiirron ohjausarvojen määrittelyssä Haluatko luetettavan toimijan uuden tai kunnostetun nesteverkoston täyttöä ja koeponnistusta varten? Tarvitsetko asennuksen tarkistukseen, nestekierron varmistukseen tai energiavirtausmittauksia varten asiantuntijayrityksen apua?

Kaikissa näissä tilanteissa ja etsiessäsi pesu- ja suoja-aineita sekä glykolituotteita TPI Control Oy on etsimäsi asiantuntijapalveluyritys. Me tutkimme ja analysoimme teollisuuden ja kiinteistöjen LVI-prosessien kuntoa kokonaisuutena. Tulosten perusteella suunnittelemme ja toteutamme käyttöönotto-, kunnostus- ja optimointiratkaisuja, joiden avulla käytössä oleva prosessi ja niihin liittyvä LVIA-tekniikka toimivat varmemmin ja tehokkaammin.

TPI räätälöi tarvittavat kemikaalit sekä tarjoaa jätedirektiivin vaatiman glykolikierrätyksen palveluna, mikä pienentää tuotannon hiilijalanjälkeä. Toimivan verkoston keskeisiä edellytyksiä ovat nesteen valinta, huoltosulut ja yhteet sekä ilmaus- ja painejärjestelmä. Rakennusvaiheessa olisi tärkeää varmistaa, että yllä mainitut asiat toteutetaan oikein. Verkostot huuhdellaan ja pestään, neste kiertää joka paikassa ja verkostot jäävät ilmattomaksi. Viritysvaiheessa on syytä varmistaa optimaaliset virtaamat ja automaation toiminta sekä mittausten todenmukaisuus.

Tämän perusteella syntyvät lämmönsiirron ohjaus- ja hälytysarvot, joilla ohjataan prosessia. Näin verkostot pysyvät ilmattomina, jolloin vältetään korroosiosta johtuvia vuotoja ja tukkeumia. Meillä lopputuloksena syntyy aina raportti ja mitattua tietoa siitä, mihin arvoihin verkostot ovat jääneet. Tällöin vastuu voidaan siirtää ylläpidolle saumattomasti.

Palvelulupauksemme teollisuudelle


Syväasiantuntija nestejärjestelmissä, 30 vuoden kokemus

Osaava erikoispalveluntarjoaja täydentämään omaa tekemistäsi.

Saman katon alta kaikki palvelut

Selvitykset, nesteanalyysit, kunnostustoimenpiteet ja mittaukset.

Kunnostetaan ja ylläpidetään mitatun datan perusteella tehokkaalla prosessilla


Toiminnan läpinäkyvyys

Data, järjestelmien kunto (liikennevalot), PTS tarjouksineen aina saatavissa TOPI-portaalista.

Jatkuva palvelu ja data-analyysi

Käyttöönoton tai kunnostuksen jälkeen varmistetaan optimaalinen toiminta, joilla ulosmitataan hyödyt.

Vastuullinen toimija

Kierrätysglykolin patentoitu uusiokäyttömenetelmä. Markkinoiden parhaat, suomalaiset nestetuotteet.

Palveluprosessimme

Ensimmäisessä vaiheessa suunnittelemme yhdessä sinulle tarvittavan palvelukokonaisuuden nestetuotteineen ja varmistamme, että tekeminen vastaa tavoitteitasi

Haluamme tietää kohteisiin liittyvät tarpeet ja tahtotilan. Kun odotukset yhteistyölle on käyty läpi, voidaan tekemisen sisältö suunnitella tavoitteita vastaavaksi. TPI Metodi: tuloksellisuus perustuu asiakkaan prosessin ymmärtämiseen, suunnitelmallisuuteen ja oikeaan tietoon.

Toisessa vaiheessa toteutamme tarvittavat käyttöönotto- tai kunnostusvaiheen palvelut ja toimitamme nestetuotteet

Lämmönsiirtonesteemme ovat Suomen olosuhteisiin suunniteltuja, pitkäikäisiä, ympäristöystävällisiä ja turvallisia käsitellä. Järjestelmien puhdistukseen kehitetyt pesuaineemme ovat neutraaleja ja luonnossa helposti hajoavia. Uusiokäytämme patentoidulla regenerointimenetelmällä glykolin. Näin ollen yrityksesi omat ympäristö- ja vastuullisuuslupaukset ovat helpompia toteuttaa. Toiminnassamme on aina läsnä energiatehokkuus ja hiilijalanjäljen pienentäminen.

Kolmannessa vaiheessa tuemme ja ylläpidämme osaamisellamme järjestelmiäsi

Suunnitelman mukaisilla kontrollikäynneillä ja -mittauksilla sekä data-analytiikalla varmistamme, että käyttöönotetut tai kunnostetut prosessit toimivat optimaalisesti, ohjausarvot (nesteet, prosessin säätö- ja tavoitearvot) ovat kunnossa sekä käyttö- ja ylläpitokustannukset ovat minimoidut. Tällöin nestejärjestelmääsi ei pääse syntymään vaurioita, eikä energiatehokkuusongelmia ja elinkaari on suunnitellun mukainen. Teknisen huoltohenkilöstön on helppo TPI Controlin tuella ylläpitää järjestelmiäsi ilman yllättäviä ja suunnittelemattomia kustannuksia.

LVI-järjestelmiesi kunto on tästä eteenpäin tiedossasi jatkuvasti todelliseen dataan perustuen. Järjestelmät ovat helposti PTS:llä ohjattavissa: budjetointi ja toimenpiteet oikea-aikaisesti elinkaarta pidentäen. Energiatehokkuus optimoituna ja hiilijalanjälki minimoituna!

Kokonaisuus tarpeesi mukaan

Näytä palvelukokonaisuuden mahdolliset palvelutuotteet:

Selvitys ja suunnitteluvaihe

 • Tarvekartoitus ja LVIA-selvitys
 • Puhdistussuunnittelu
 • Prosessimitoituskonsultointi, nesteet
 • Ilmaus- ja painejärjestelmän mallinnus
 • Lämmönsiirron ohjausarvojen määrittely
 • nesteen koostumus
 • ohjauksen asetus- ja tavoitearvot
 • hälytysrajat
 • Neste- ja sakka -analyysit

Käyttöönottovaihe tai kunnostus

 • Verkostojen huuhtelut ja pesut
 • Nestekierron varmistukset
 • Verkostojen ilmattomuuden varmistukset
 • Verkostojen viritykset ja virtausmittaukset
 • Automaation toiminnan varmistukset
 • Mittausdatan todenmukaisuuden varmistaminen
 • Lämmönsiirron ohjausarvojen varmistus ja määritys
 • Hälytysarvojen määritys ja asetus

Ylläpitovaihe

 • Kontrollimittaukset ja nesteanalyysit
 • Verkostojen toimivuuden ylläpito ja viritys
 • Ohjausarvojen säädöt
 • Mittariston luonti seurantaan ja ylläpitoon
 • Huollon ohjeistus ja tuki
 • Data-analyytiikka ja pilvivalvomo

TOPI – asiakasportaali tuo toimintamme läpinäkyväksi ja datan aina saatavillesi

TOPI on kaikkien asiakkaidemme käytössä aina ensimmäisestä vaiheesta lähtien

Data muodostuu kiinteistöjesi lähtötiedoista, taloteknisen selvityksen mittauksista sekä havainnoista, nesteiden laboratorioanalyyseistä sekä asiantuntijoidemme tuottamista raportoinneista. Myös PTS, suositukset hyötylaskelmineen sekä tarjoukset takaisinmaksuaikoineen ovat läpinäkyvästi esillä, kun niitä tarvitset.

Voit tarkastella kaikkia kiinteistöjäsi kokonaisuutena tai tarkastella yksittäisten järjestelmiesi dataa ja kunnostuksia, analysoida mittaustuloksia, havaintoja sekä valokuvia. TOPI:ssa LVIA-järjestelmien kunto on esitetty visuaalisesti helpoilla liikennevaloilla.

Data ja innovaatio - käytössäsi on talotekniikan uusin palvelu- ja teknologiaosaaminen!